ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Προϊσταμένη Γραμματείας Πράκουρα Μαρία 210 5381509
Γραμματεία Τσόλκα Ήρα
Κυριαζόπουλος Νικόλαος
Παπουτσάκη Αναστασία
210 5381125
210 5381125
210 5381122
Ε.Τ.Ε.Π.

Αθανασίου Γεράσιμος 210 5381122

Log In

Create an account