Πρακτική Άσκηση

Πρακτική Άσκηση

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

  Ο φοιτητής εφόσον βρίσκεται στο Η’ εξάμηνο ή μεγαλύτερο και έχει περάσει τα 10 από τα 12 Μαθήματα Ειδικότητας καθώς και τα 2/3 των υπολοίπων μαθημάτων του Τμήματος και επιθυμεί να ξεκινήσει την πρακτική του άσκηση πρέπει να ακολουθήσει τα παρακάτω βήματα:

  A. Για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής:

  1. Ανανεώνει την εγγραφή του στο Τμήμα στην αρχή του εξαμήνου και δηλώνει το “μάθημα” Πρακτική Άσκηση.
  2. Ενημερώνεται για τις διατιθέμενες θέσεις Πρακτικής Άσκησης από Οργανισμούς και επιχειρήσεις. Ο φοιτητής μπορεί να βρει τέτοιες θέσεις:
  1. Από τον ανηρτημένο Πίνακα Φορέων Απασχόλησης στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Επιτροπής Πρακτικής Άσκησης (Γραμματεία Τμήματος 2ος όροφος) καθώς και στην ιστοσελίδα του τμήματος.
  2. Με προσωπική διερεύνηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

  Εφόσον χρειάζεται περισσότερες πληροφορίες ή βοήθεια πρέπει να έλθει σε επαφή με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.

 1. Έρχεται σε επαφή με Φορείς που ενδιαφέρονται και κανονίζει επαγγελματικές συναντήσεις για να αποφασίσει σε ποιο φορέα θα πραγματοποιήσει την Πρακτική του Άσκηση.
 2. Υποβάλλει αίτηση στη Γραμματεία του Τμήματος για τη χορήγηση βεβαίωσης πραγματοποίησης Πρακτικής Άσκησης κατά το τρέχον εξάμηνο.
 3. Μόλις ολοκληρωθούν οι επαγγελματικές συναντήσεις μεταξύ φοιτητή και Φορέων και επιλέξει Φορέα για την Πρακτική Άσκηση και έχει εκδοθεί και η βεβαίωση συμπληρώνεται και υπογράφεται σε 4 αντίτυπα ( με πρωτότυπες υπογραφές και σφραγίδα) η σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (συνυπογράφεται αρχικά από το Φορέα της Π.Α. και το φοιτητή και στη συνέχεια από τον Πρόεδρο του Τμήματος).
 4. Αφού ολοκληρωθεί η παραπάνω διαδικασία ο φοιτητής έχοντας στα χέρια 3 υπογεγραμμένες συμβάσεις, την πρωτότυπη βεβαίωση της Γραμματείας και το Βιβλίο της Π.Α. είναι έτοιμος να αρχίσει την πρακτική του άσκηση.Ο φοιτητής δεν πρέπει να ξεχνά ότι:

 • Η θέση εργασίας πρέπει να αφορά το γνωστικό αντικείμενο της Λογιστικής.
 • Επιχειρήσεις που δικαιούνται θέσεις πρακτικής άσκησης Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής είναι όσες τηρούν διπλογραφικά βιβλία (Γ’ κατηγορίας), τα οργανωμένα λογιστικά γραφεία που παρακολουθούν και εταιρείες με βιβλία Γ’ κατηγορίας, ναυτιλιακές εταιρείες του Ν. 89 που τηρούν διπλογραφικό σύστημα (προαιρετικά) καθώς και το Δημόσιο και Οργανισμοί του (Υ.Α.Ε5/ 6002/ 1987).
 • Στην περίπτωση που ο φοιτητής εργάζεται ήδη σε θέση διαφορετική του αντικειμένου της Λογιστικής, ο φορέας υποχρεούται για το διάστημα της πρακτικής άσκησης να τον μετακινήσει σε θέση συναφή με τη Λογιστική.
 • Το βιβλίο της Π.Α. πρέπει να συμπληρώνεται κάθε εβδομάδα κα μήνα με τις σχετικές εργασίες οι οποίες σας ανατέθηκαν και υπογράφεται και σφραγίζεται από εργοδότη και φοιτητή. Στην περίπτωση που το σύνολο των εργασιών που ανατέθηκαν δεν είναι πάνω στο αντικείμενο της λογιστικής πρέπει ο φοιτητής να έρθει σε επικοινωνία με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης.
 • Η πρακτική άσκηση σύμφωνα με την Υ.Α.Ε5/6002/1987 διαρκεί έξι μήνες με πλήρη ημερήσια απασχόληση (8 ώρες) και όχι μερική.B. Στο τέλος της Πρακτικής Άσκησης ο φοιτητής πρέπει:

Να προσκομίσει στην επιτροπή Πρακτικής Άσκησης προς έλεγχο τα παρακάτω έγγραφα:

 1. Το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από το φοιτητή και υπογεγγραμένο και σφραγισμένο από τον εργοδότη.
 2. Βεβαίωση του εργοδότη που βεβαιώνει την πραγματοποίηση της πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση / οργανισμό του με τις ημερομηνίες έναρξης και τέλους της και το αντικείμενο στο οποίο απασχολήθηκε, υπογεγραμμένη και σφραγισμένη.
 3. Αποδεικτικό της ασφάλισης του σπουδαστή που μπορεί να είναι: Αντίγραφο κάρτας ενσήμων ΙΚΑ ή αποσπάσματα ατομικού λογαριασμού ασφάλισης ΙΚΑ ή βεβαιώσεις εργοδότη για την απόδειξη της ασφάλισης θεωρημένες από το ΙΚΑ ή αντίγραφο του λογαριασμού του ασφαλιστικού του φορέα.Μετά τον έλεγχο και την υπογραφή από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης τα παραπάνω έγγραφα κατατίθενται στη Γραμματεία του Τμήματος.

 • Εάν προκύψει πρόβλημα κατά τη διάρκεια της πρακτικής άσκησης ο φοιτητής πρέπει να έρθει πρώτα σε επαφή με την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης. Στη συνέχεια, θα υποβάλλει στη Συνέλευση του Τμήματος αίτηση διακοπής της πρακτικής άσκησης η οποία θα συνοδεύεται από το βιβλίο πρακτικής άσκησης συμπληρωμένο από το φοιτητή και τον εργοδότη για το διάστημα απασχόλησης και ελεγμένο από την Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης καθώς και τη βεβαίωση από τον εργοδότη.

  Εφόσον η Συνέλευση του Τμήματος εγκρίνει τη διακοπή, πρέπει να τη δηλώσει στον ΟΑΕΔ και να προσκομίσει άμεσα στη Γραμματεία του τμήματος τη βεβαίωση διακοπής Π.Α. από τον ΟΑΕΔ.
  Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί στον ΟΑΕΔ, ο φοιτητής πρέπει να επιστρέψει στη γραμματεία όλα τα έγγραφα που του είχαν δοθεί κατά την έναρξη ( 3 έντυπα σύμβασης, βεβαίωση και βιβλίο).

  Η διαδικασία έναρξης πρακτικής άσκησης ή συνέχισης σε άλλον φορέα ενεργοποιείται με νέα αίτηση.

Η Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό

Η πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης σε εταιρείες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται μέσω του προγράμματος Εrasmus.
Πληροφορίες στον παρακάτω σύνδεσμο:
Γραφείο Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΝΕΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ (2015-2016) ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΕΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΠΑΛΑΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ (2000-2014)
ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ. ΚΩΔ. ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΑΜ.
1 1203003 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Γ’ 120401 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ Ι Δ’
2 1204002 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Δ’ 120502 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Δ’
3 1204003 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ Δ’ 120405 ΕΡΓΑΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΣΤ’
4 1204004 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ Ι Δ’ 120403 ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δ’
5 1214005 ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΜΕ Η/Υ Δ’ 121607 ΛΟΓΙΣΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ (ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ) ή ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Δ’
6 1215001 ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Ε’ 121603 ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΜΕΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ (ΕΡΓ.) Ε’
7 1205004 ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΕΜΜΕΣΩΝ ΦΟΡΩΝ Ε’ 120703 Φ.Π.Α. ΣΤ’
8 1206003 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΑΓΓΛΙΚΑ ΣΤ’ 120507 ΞΕΝΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΣΤ’
9 1206004 ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΣΤ’ 120602 ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ Ε’
10 1207001 ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ Ζ’ 120131 ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ & ΔΙΕΘΝΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ (Δ.Λ.Π.) Ζ’
11 1207002 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ Ζ’ 121608 ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ Ζ’
12 1207003 ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΙ Ζ’ 120307 ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ Ε’


Επιτροπή Πρακτικής Άσκησης

Λεκαράκου Αικατερίνη, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Γραφείο: Δ306
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381433
Email: k.lekarakou@yahoo.com

Ιμπριξή Ελένη, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Γραφείο (Αίθουσα): Δ308
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268
Email: eleimpriksi@yahoo.gr

Κουτσογιάννη Ευαγγελία, Καθηγήτρια Εφαρμογών
Γραφείο (Αίθουσα): Δ308
Τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-5381268
Email: evakouts@gmail.com

Ώρες Υποδοχής Φοιτητών

Θέσεις Πρακτικής Άσκησης

Log In

Create an account