Σύμβουλος Σπουδών

Σύμβουλος Σπουδών

Σύμφωνα με το άρθρο 22 του Εσωτερικού Κανονισμού του ΤΕΙ Πειραιά (ΦΕΚ 3257/20-12-2013) με απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος ανατίθενται, για κάθε ακαδημαϊκό έτος, καθήκοντα Συμβούλων Σπουδών στα μέλη Ε.Π., με σκοπό την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών προς τους φοιτητές για την ομαλή μετάβαση από τη δευτεροβάθμια στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, την καθοδήγηση και υποστήριξη αυτών στα Προγράμματα Σπουδών τους και ιδίως, την υποστήριξη φοιτητών με ειδικές ανάγκες ή φοιτητών που αντιμετωπίζουν δυσκολίες για την πρόοδο και επιτυχή περάτωση των σπουδών τους. Από την πρώτη εισαγωγή φοιτητών στο Τμήμα, οι νεοεισερχόμενοι κατανέμονται στα μέλη Ε.Π. του Τμήματος, χωρίς εξαιρέσεις. Η κατάσταση ανακοινώνεται από τη Γραμματεία, μετά την εγγραφή των πρωτοετών φοιτητών. Ο κάθε φοιτητής έχει τη δυνατότητα αλλαγής του Συμβούλου Σπουδών στον οποίο έχει κατανεμηθεί, μετά την παρέλευση του πρώτου ακαδημαϊκού έτους. Η αλλαγή αυτή λαμβάνει χώρα μετά από αιτιολογημένη αίτηση του ενδιαφερομένου φοιτητή και απόφαση της Συνέλευσης του Τμήματος.
Οι Σύμβουλοι Σπουδών θα είναι διαθέσιμοι για τους φοιτητές κατά τις ώρες ακρόασης φοιτητών που ήδη έχουν ανακοινωθεί από τα μέλη Ε.Π.

Σύμβουλοι Σπουδών Πρωτοετών Φοιτητών 2017-2018

Σύμβουλοι Σπουδών Πρωτοετών Φοιτητών 2016-2017

Σύμβουλοι Σπουδών Πρωτοετών Φοιτητών 2015-2016

Log In

Create an account