Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ”

ΎΛΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ

1. Έννοια και σκοπός της Διοικητικής Λογιστικής. Ο ρόλος της Διοικητικής Λογιστικής στην διαδικασία λήψης αποφάσεων στον επιχειρησιακό χώρο.

2. Ανάλυση σχέσης επιπέδου δραστηριότητας , κόστους και αποτελέσματος, Νεκρό σημείο.

3. Ο Γενικός προϋπολογισμός των επιχειρήσεων

Χαρακτηριστικά, χρονική περίοδος και καθοριστικοί παράγοντες των ορίων των προϋπολογισμών.

4. Διαδικασία κατάρτισης του Γενικού προϋπολογισμού.

5. Προϋπολογισμός κόστους πωληθέντων, λειτουργικών εξόδων και κατάστασης αποτελεσμάτων.

6. Έλεγχος με τον προϋπολογισμό.

7. Πρότυπο κόστος.(έννοια, σκοπός, πλεονεκτήματα προτύπου κόστους)

Προϋποθέσεις εφαρμογής συστήματος πρότυπης κοστολόγησης.

8. Βασικά κριτήρια καθορισμού των προτύπων. ιδανικά και τρέχοντα πρότυπα. Πρότυπο Βασικό Κόστος (πρώτων υλών και άμεσης εργασίας).

9. Οι αποκλίσεις από το πρότυπο κόστος .

Ανάλυση και Αξιολόγηση αυτών.

10. Πρότυπο Γενικό Κόστος Παραγωγής και έλεγχος της απόκλισης αυτού σε σχέση με το πραγματικό.

Log In

Create an account