Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ”

ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΟΣΤΟΥΣ 

 1. Έννοια και σκοπός της Κοστολόγησης. Βασικές έννοιες : κόστος, έξοδο, δαπάνη, έκτακτη ζημιά, έσοδο, διακρίσεις κόστους
 2. Κόστος παραγωγής(ανάλωση πρώτων υλών, Άμεση εργασία, Γενικό κόστος Παραγωγής)
 3. Λειτουργική διάρθρωση βιομηχανικών επιχειρήσεων. Κύριες  και βοηθητικές λειτουργίες. Κέντρα (θέσεις) κόστους. Έξοδα  κατ’ είδος – Έξοδα κατά λειτουργία. Φύλλο μερισμού κατ’ είδος εξόδων.
 4. Έκθεση κόστους και κατάσταση αποτελεσμάτων μεταποιητικών επιχειρήσεων
 5. Αναλυτική Λογιστική Εκμεταλλεύσεως. Ομάδα 9:Ε.Γ.Λ.Σ. (Σκοπός και δομή των λογαριασμών)
 6. Κοστολόγηση μαζικής παραγωγής ή κατά φάση κοστολόγηση  (Process Costing), Ισοδύναμη παραγωγή.
 7. Κοστολόγηση εξατομικευμένης παραγωγής (Job   Costing)
 8. Η αντιμετώπιση της φύρας στη διαδικασία κοστολόγησης
 9. Κοστολόγηση υπηρεσιών.
 10. Κοστολογική αντιμετώπιση ελαττωματικής παραγωγής.
 11. Κοστολόγηση συμπαραγώγων   και  υποπαραγώγων.
 12. Εσωλογιστική και Εξωλογιστική  Κοστολόγηση.

Log In

Create an account