Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ “ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛ&ΧΠ)”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την εξεταστέα ύλη στο μάθημα

ΔΙΕΘΝΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΑ & ΧΡΗΜ/ΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ (ΔΛ&ΧΠ)»

Λογιστική  τυποποίηση – Η  λογιστική  τυποποίηση στην Ελλάδα – Όργανα κατάρτισης διεθνών λογιστικών πρότυπων- Τα κύρια όργανα κατάρτισης λογιστικών πρότυπων & πρότυπων χρηματοοικονομικής αναφοράς  σήμερα (εκτός ΗΠΑ)-Το  όργανο θέσπισης λογιστικών πρότυπων σήμερα στις ΗΠΑ-Η λογιστική  τυποποίηση  στην Ευρωπαϊκή Ένωση -Όργανα θέσπισης των λογιστικών πρότυπων στην Ε.Ε- Σύγκλιση λογιστικών προτύπων- Γενικά  παραδεκτές  λογιστικές αρχές (accounting principles)-Πλαίσιο κατάρτισης & παρουσίασης των Οικονομικών Καταστάσεων (Ο.Κ). Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των πληροφοριών που παρέχουν οι ΟΚ.- Βασικές αρχές της φιλοσοφίας των ΔΛΠ/ΔΠΧΑ – Οι Οικονομικές Καταστάσεις σύμφωνα με το «Πλαίσιο»-Τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα , τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς και οι Διερμηνείες

Δ.Λ.Π  1 «Παρουσίαση των Οικ. Καταστάσεων» Υποδείγματα Οικονομικών Καταστάσεων

Δ.Λ.Π  2 «Αποθέματα»

Δ.Λ.Π  7  «Κατάσταση των Ταμιακών Ροών» Υπόδειγμα Κατάστασης Ταμιακών Ροών

Δ.Λ.Π  16 «Ενσώματες ακινητοποιήσεις»

ΔΛΠ 17 «Μισθώσεις»

ΔΛΠ 40 «Επενδύσεις σε ακίνητα»

ΔΠΧΑ 5 «Πάγια στοιχεία Ενεργητικού κατεχόμενα προς πώληση & διακοπείσες δραστηριότητες»

Η ανωτέρω εξεταστέα ύλη υπάρχει στις  «Σημειώσεις» της  κ. Μ. Ροδοσθένους που διανέμονται από το γρ. 308, 2ος όροφος, κτίριο Δ.

Επιπλέον τα ΔΛΠ & τα ΔΠΧΑ μπορείτε να τα βρείτε από την επίσημη ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ηλεκτρονική βιβλιοθήκη «Κάλλιπος» βιβλίο ΔΛΠ συγγραφείς Δημητράς Αυγουστίνος, Βρέντζου Ελένη.

Log In

Create an account