Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΎΛΗ ΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Από το βιβλίο του Ι. Ληξουριώτη, Ατομικές Εργασιακές Σχέσεις, 5η έκδοση, τα παρακάτω κεφάλαια και υποκεφάλαια σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ
1.1. A.
B. α), β), γ), δ)
1.2.
1.3. A. α), β), δ)
B. α), β)
1.4. A. α), β), γ)
B.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
2.1.
2.2. A. α), β), γ)
2.3. A.
B.
2.8. Α.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
3.1. Α.
Β.
Δ. α), β)
3.2. Α.
Β. α), β), γ)
Γ. α), β)
3.7. Α.
Β.
Γ.
Δ.
Ε.
ΣΤ.
3.9. Α.
Β.
Γ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
5.1.
5.2. A.
B.
Ζ. α), β)
5.3. A.
Γ.
Δ. α)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
6.1. Α.
6.2. Β. α), β)
6.6. A.
Β.
Γ.
6.7. Α.
Β.
Γ. α), β), γ)
Δ. α)
Ε.
6.8. Α.
Β. α), β), γ), δ)
Γ.
Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
7.1.
7.3. Α.
Β.
Γ.
Δ.
7.5. Α.
B.
7.6.
7.7. A. α), β)
7.10. A. α), β), γ)
B.
Γ.
7.11. A.
B.
Γ.
Δ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
8.1. Α.
Β.
Γ.
Δ. α), β), δ)
Ε.
ΣΤ.
Ζ.
Η. α), β)
8.2. Α.
Β.
8.6.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ
9.1. Α.
Δ. α), β), γ), δ)
9.2. Α.
9.8. A.
Β. α), β), δ), ε)
Ε.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟ
13.1.
13.2.
13.3. Α.
Β.
Γ. α), β), δ)
13.4. Α.
Β.
Δ. α, β), γ), δ)
Θ. α), β), γ), ε), στ), ζ), η), θ)
Ι. α), β), γ), ε), στ)
ΙΑ. α), β)
ΙΒ. α), β)
13.5. Α.
Β.
Γ.
Δ.

Αιγάλεω, Μάιος 2018
Η καθηγήτρια
ΕΥΑΝΘΙΑ ΤΑΛΙΑΔΟΥΡΟΥ

Log In

Create an account