Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ

ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΙΟΥΝΙΟΥ – ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Σύγγραμμα: “Τραπεζικές Εργασίες & Παράγωγα μέσω του ΚΛΣ” (Π. Παπαδέας)

Χορηγήσεις, Απαιτήσεις – Χρεόγραφα, Διαθέσιμα, Καθαρή Θέση – Προβλέψεις – Μακροπρόσθεσμες Υποχρεώσεις, Καταθέσεις και Βραχυπρόσθεσμες Υποχρεώσεις.
Ασκήσεις: 5-8, 10-13, 33-34, 37-39, 41,44.

Log In

Create an account