Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ “ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ”

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την εξεταστέα ύλη στο μάθημα

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ»

 Η εξεταστέα ύλη είναι:

Λογιστική τυποποίηση ( έννοια και σημασία)

Ταξινόμηση των λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Ε.Λ.Π

Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές

Λογιστικός χειρισμός ενσώματων πάγιων στοιχείων: εμφάνιση και αρχική αποτίμηση, λογιστική παρακολούθηση (επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, επισκευές και συντηρήσεις, εκποίηση παγίου) αποτίμηση στο τέλος της χρήσης (αποσβέσεις – μέθοδοι υπολογισμού ποσού απόσβεσης, αναπροσαρμογή αξίας παγίων)

Λογιστικός χειρισμός άυλων πάγιων στοιχείων

Αποτίμηση αποθεμάτων – μέθοδοι υπολογισμού τιμής κτήσης και ιστορικού κόστους  παραγωγής.

Λογιστικός χειρισμός απαιτήσεων: εμφάνιση-αποτίμηση πελατών, επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις- Προβλέψεις επισφαλών απαιτήσεων. Λογιστική παρακολούθηση και Αποτίμηση Γραμματίων Εισπρακτέων

Λογιστικός χειρισμός Υποχρεώσεων, Αποτίμηση Γραμματίων Πληρωτέων.

Μεταβατικοί Λογαριασμοί (έννοια και λογιστικός χειρισμός)

Λογιστικός προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης.

Βιβλίο: Παναγιώτη Παπαδέα  «Χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση» Βασική θεωρία και χρήση με ανανέωση του ΕΓΛΣ για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα ΕΛΠ

Κεφάλαιο 4 σελ.116, 124-125

Κεφάλαιο 6, 7,8,9 και 10

Log In

Create an account