Ανακοινώσεις Καθηγητών

ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΧΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΚΙΝΔΥΝΟΥ

ΥΛΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΧΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ & ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Η εξεταστέα ύλη του μαθήματος περιλαμβάνει:
1. Διαφάνειες ανηρτημένες στη σελίδα του moodle.
2. Σημειώσεις ανηρτημένες στη σελίδα του moodle (μέχρι και εδάφιο 3.2).

Log In

Create an account