Ανακοινώσεις Γραμματείας

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η – Για την εξεταστέα ύλη στο μάθημα «ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ»

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Για την εξεταστέα ύλη στο μάθημα

«ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΙΙ»

Η εξεταστέα ύλη είναι:

Λογιστική τυποποίηση ( έννοια και σημασία)
Ταξινόμηση των λογαριασμών σύμφωνα με το Ε.Γ.Λ.Σ και τα Ε.Λ.Π
Γενικά Παραδεκτές Λογιστικές Αρχές
Λογιστικός χειρισμός ενσώματων πάγιων στοιχείων: εμφάνιση και αρχική αποτίμηση, λογιστική παρακολούθηση (επέκταση, προσθήκη, βελτίωση, επισκευές και συντηρήσεις, εκποίηση παγίου) αποτίμηση στο τέλος της χρήσης (αποσβέσεις – μέθοδοι υπολογισμού ποσού απόσβεσης, αναπροσαρμογή αξίας παγίων)
Λογιστικός χειρισμός άυλων πάγιων στοιχείων
Αποτίμηση αποθεμάτων – μέθοδοι υπολογισμού τιμής κτήσης και ιστορικού κόστους παραγωγής.
Λογιστικός χειρισμός απαιτήσεων: εμφάνιση-αποτίμηση πελατών, επισφαλείς και επίδικες απαιτήσεις. Λογιστική παρακολούθηση και Αποτίμηση Γραμματίων Εισπρακτέων
Λογιστικός χειρισμός Υποχρεώσεων, Αποτίμηση Γραμματίων Πληρωτέων.
Μεταβατικοί Λογαριασμοί (έννοια και λογιστικός χειρισμός)
Λογιστικός προσδιορισμός Αποτελέσματος Χρήσης.

Βιβλίο: Παναγιώτη Παπαδέα «Χρηματοοικονομική λογιστική πληροφόρηση» Βασική θεωρία και χρήση με ανανέωση του ΕΓΛΣ για τη σύνταξη χρηματοοικονομικών καταστάσεων με τα ΕΛΠ

Κεφάλαιο 4 σελ.116, 124-125
Κεφάλαιο 6, 7,8,9 και 10

Log In

Create an account