Περιγραφή

Περιγραφή

Γνωστικό Αντικείμενο και Αποστολή του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τ.Τ.

Το Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής ανήκει στη Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας (ΣΔΟ) του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα.
Το Τμήμα διοικείται από τον Πρόεδρο και τη Συνέλευση του Τμήματος, στην οποία συμμετέχουν όλα τα μέλη εκπαιδευτικού προσωπικού και εκπρόσωποι φοιτητών.
Το Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Α.Ε.Ι. Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα παρέχει τις απαιτούμενες γνώσεις ώστε μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους οι πτυχιούχοι να έχουν τις απαραίτητες γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ώστε να μπορούν να απασχολούνται, μεταξύ άλλων, ως στελέχη λογιστηρίου, κοστολόγοι, φοροτεχνικοί, ελεγκτές ,σύμβουλοι διοικήσεως, σύμβουλοι επενδύσεων, χρηματοοικονομικοί αναλυτές, σύμβουλοι μηχανοργάνωσης, κ.τ.λ.

Log In

Create an account