Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα Σπουδών:

  • Α΄Εξάμηνο

Μικροοικονομική Θεωρία
Χρηματοοικονομική Λογιστική Ι
Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
Εισαγωγή στην Πληροφορική και τον Προγραμματισμό
Αστικό Δίκαιο

  • Β΄Εξάμηνο

Μακροοικονομική
Χρηματοοικονομική Λογιστική ΙΙ
Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων
Στατιστική Επιχειρήσεων
Εμπορικό Δίκαιο

  • Γ΄Εξάμηνο

Λογιστική Εταιρειών
Διοίκηση Ανθρωπίνων Πόρων
Λογιστική Κόστους
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις
Θεσμοί & Δίκαιο Ε.Ε.
Marketing

  • Δ΄Εξάμηνο

Διοικητική Λογιστική
Φορολογική Λογιστική
Εργατικό Δίκαιο
Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι
Εφαρμογές Λογιστικής με Η/Υ (Ε)
Επιχειρησιακές Επικοινωνίες
Δημόσια Οικονομική
Λογιστική Δημοσίου

  • Ε΄Εξάμηνο

Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα (Ε)
Αγορές Χρήματος & Κεφαλαίου
Ελεγκτική
Λογιστική Έμμεσων Φόρων
Χρηματοπιστωτικό / Τραπεζικό Δίκαιο
Λογιστική Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών
Ειδικά Θέματα Λογιστικού Σχεδιασμού

  • ΣΤ΄Εξάμηνο

Ανάλυση Χρηματοοικονομικών Καταστάσεων
Διαχείριση Χαρτοφυλακίου και Κινδύνου
Επιχειρησιακά Αγγλικά
Φορολογία Εισοδήματος
Επιχειρηματική Ηθική και Αρχές Εταιρικής Διακυβέρνησης
Τραπεζική Χρηματοοικονομική
Οικονομετρία
Ενοποιημένες Χρηματοοικονομικές Καταστάσεις
Τραπεζική Λογιστική

  • Z΄Εξάμηνο

Διεθνή Λογιστικά & Χρηματοοικονομικά Πρότυπα
Μεθοδολογία Έρευνας
Χρηματοοικονομική Διοίκηση ΙΙ
Επιχειρησιακή Στρατηγική & Πολιτική
Αγγλική Επιχειρησιακή Επικοινωνία
Επιχειρηματικότητα
Ελληνική Οικονομία

  • Η΄Εξάμηνο

Πτυχιακή Εργασία
Πρακτική Άσκηση

Log In

Create an account